Naše služby

Formátování závěrečné práce

Provádíme komplexní formátování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných závěrečných prací.

Při formátování Vaší práce je pro nás samozřejmostí:

 • upravit všechny titulní stránky práce (titulní list, čestné prohlášení, poděkování apod.),
 • ​vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,
 • nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,
 • svázat nadpisy s příslušným textem,
 • očíslovat stránky až od určité strany,
 • odsadit první řádek v odstavci,
 • nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem,
 • nastavit vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí),
 • nastavit správné řádkování a velikost písma,
 • sjednotit nastavení písma, odstavců, řádkování i odrážek,
 • upravit obrázky, tabulky a grafy včetně jejich popisků,
 • odstranění výskytu předložek a spojek na koncích řádků, 
 • odstranění osamocených řádků z konců stránek,
 • upravit poznámky pod čarou,
 • upravit přílohy,
 • vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů,
 • vygenerovat seznam příloh,
 • zformátovanou práci zaslat také ve formátu PDF,
 • včetně mnoha dalších úprav dle pokynů či směrnic či požadavků na formátování.

Formátování závěrečných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Po naformátování obdržíte svou finálně upravenou práci v souboru MS Word, ale i v souboru PDF, který bude připraven pro tisk Vaší práce. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a korekci správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu závěrečné práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov

Součástí většiny závěrečných písemných prací je i cizojazyčná verze abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt / anotaci / resumé i klíčová slova do anglického, případně i do německého jazyka.

Kontrola plagiátů ZDARMA

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací.
Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů. Z tohoto důvodu může dojít k mírné odlišnosti zaslaných výsledků.

Metodická podpora a konzultace

Již v průběhu psaní bakalářské, diplomové, absolventské či jiné závěrečné práce Vám rádi poskytneme pravidelnou metodickou podporu a konzultace.

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických pokynů, resp. směrnice Vaší školy, tak nám ji stačí zaslat včetně pokynů s požadavky na formální úpravu závěrečné práce. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků.
Doporučujeme využít možnost nechat si zkontrolovat naformátování Vaší práce dříve, než ji vytisknete.

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Provádíme komplexní jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných závěrečných prací.

V rámci jazykové korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a korekci gramatických chyb, na kontrolu a korekci pravopisných chyb včetně kontroly a korekci překlepů. 

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a korekci stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova. 

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a korekci tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, na náležitý počet mezer apod. 

Pokud během kontroly a opravy gramatiky v textu Vaší písemné práce narazíme na nějaké nejasnosti či nevhodné formulace, budeme Vás kontaktovat a společně pak tyto nejasnosti či nevhodné formulace doladíme a opravíme.

Jazykovou, stylistickou a typografickou korekturu závěrečných prací provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a korekci správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznamu použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce je i její prezentace. Pokud Vám její vypracování, stylizace či grafické zpracování dělá problém, rádi Vám prezentaci připravíme v MS PowerPointu.

Můžeme pro Vás vytvořit prezentaci i pro maturitní, seminární, semestrální a ročníkové práce.

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší závěrečné práce.

Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby. Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (v souboru MS Word, ale i v souboru PDF). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.