Naše služby

Formátování

Provádíme komplexní formátování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných písemných prací dle metodických pokynů, resp. směrnice dané vysoké školy s požadavky na formální úpravu.

U nás si stačí vybrat variantu rychlosti zhotovení formátování, zaslat text práce v MS Word a metodické pokyny, resp. směrnici s požadavky na formální úpravu písemné práce. Následně Vaši bakalářskou, diplomovou, disertační, rigorózní, absolventskou či jinou práci naformátujeme za Vás. 

Formátování písemných prací provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné práci.

Po naformátování obdržíte svou finálně upravenou práci v souboru MS Word, ale i v souboru PDF, který bude připraven pro tisk Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu závěrečné práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

Překlad abstraktu/anotace/resumé

Součástí většiny závěrečných prací je i anglická verze abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt/anotaci/resumé i klíčová slova do anglického jazyka.

Abstrakt/anotace/resumé je výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů závěrečné písemné práce v rozsahu až 250 slov. Klíčová slova pak představují přibližně 4 – 6 pojmů, které reflektují podstatu zpracování závěrečné práce.

Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů. Z tohoto důvodu může dojít k odlišnosti zaslaných výsledků.

Metodická podpora a konzultace při psaní bakalářské, diplomové nebo jiné práce

Již v průběhu psaní bakalářské, diplomové, absolventské či jiné práce Vám rádi poskytneme pravidelnou metodickou podporu a konzultace.

Jazyková a stylistická korektura

V rámci jazykové a stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu gramatiky (překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod.). Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), na špatnou automatickou opravu textu MS Wordem a také na náležitý počet mezer. Dále se zaměřujeme na stavbu věty, větné celky, správný slovosled apod.

Pokud během kontroly a opravy gramatiky v textu Vaší písemné práce narazíme na nějaké nejasnosti či nevhodné formulace, budeme Vás kontaktovat a společně pak tyto nejasnosti či nevhodné formulace doladíme a opravíme.

Jazykovou a stylistickou korekturu závěrečných prací provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznamu použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Word (pomocí funkce Revize - Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práci.

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce je i její prezentace. Pokud Vám její vypracování, stylizace či grafické zpracování dělá problém, rádi Vám prezentaci připravíme v MS PowerPoint. Můžeme pro Vás vytvořit prezentaci i pro seminární, semestrální a ročníkové práce.

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší písemné práce.

Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby. Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (v souboru MS Word, ale i v souboru PDF). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických pokynů, resp. směrnice Vaší školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů s požadavky na formální úpravu písemné práce. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků. Doporučujeme využít možnost nechat si zkontrolovat naformátování Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné písemné práce dříve, než ji vytisknete.