Naše služby

Formátování

Provádíme komplexní formátování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných závěrečných prací.

Při formátování Vaší práce je pro nás samozřejmostí:

 • ​vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,
 • očíslovat stránky až od určité strany,
 • nastavit vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí),
 • nastavit správné řádkování a velikost písma,
 • nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,
 • sjednotit nastavení písma, odstavců, řádkování i odrážek,
 • zarovnání textu do bloku,
 • nastavit jednotný styl celé písemné práce,
 • upravit obrázky, tabulky a grafy včetně jejich popisků,
 • odstranění „vdov a sirotků“ v textu (tzn. osamocené řádky na konci či začátku stránek),
 • odsadit první řádek textu,
 • nastavení okrajů stránek,
 • odstranění dvojitých a vícečetných mezer mezi slovy,
 • odstranění „zbytečných“ pevných mezer mezi slovy,
 • zamezit výskytu spojek a předložek na koncích řádků,
 • nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem apod.,
 • svázat nadpisy s příslušným textem,
  upravit všechny titulní stránky práce (čestné prohlášení, poděkování apod.),
 • upravit poznámky pod čarou,
 • upravit přílohy,
 • vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů,
 • vygenerovat seznam příloh,
 • zformátovanou a upravenou práci zaslat také ve formátu PDF či PDF/A,
 • včetně mnoha dalších úprav dle pokynů/směrnic či požadavků na formátování.

Formátování závěrečných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize  Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Po naformátování obdržíte svou finálně upravenou práci v souboru MS Wordu, ale i v souboru PDF, který bude připraven pro tisk Vaší práce. Současně Vám bude zaslán i soubor se všemi revizemi, které byly v práci provedeny.

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru všech uváděných odkazů na citace (resp. zdroje), které jsou v textu práce použity a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize  Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce je i její prezentace. Pokud Vám její vypracování, stylizace či grafické zpracování dělá problém, rádi Vám prezentaci připravíme v MS PowerPointu.

Můžeme pro Vás vytvořit prezentaci i pro maturitní, seminární, semestrální a ročníkové práce.

Zpracování teze k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce může být i zpracovaná teze. Pokud Vám její vypracování a stylizace dělá problém, rádi Vám tezi k obhajobě připravíme. 

Další individuální služby

Nabízíme nejen komplexní formátování či kontrolu naformátovaných prací, ale i další individuální služby.

V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb.

Jedná se především o:

 • vytvoření (vygenerování) obsahu práce,
 • vytvoření víceúrovňového číslování nadpisů,
 • vytvoření (vygenerování) seznamu obrázků, tabulek a grafů,
 • vytvoření (vygenerování) seznamu příloh,
 • nastavení číslování stránek od určité strany,
 • nastavení okrajů stránek,
 • včetně mnoha dalších úprav dle individuálních požadavků na formátování.

Převod dokumentu do PDF či PDF/A – ZDARMA

Zdarma nabízíme i převod Vaší práce do souboru PDF či PDF/A.

Kontrola plagiátů – ZDARMA

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi či s dalšími dostupnými zdroji na internetu. Všechny práce k vyhledávání podobností (kontroly plagiátů) zasíláme na server Odevzdej.cz. Odevzdej.cz porovná Váš dokument vůči společné databázi všech dokumentů vložených do uložišť závěrečných prací (Theses.cz, Repozitar.cz) a vůči dalším dostupným zdrojům na internetu. Jakmile bude kontrola zhotovena, bude Vám z Odevzdej.cz na Váš e-mail zaslán přehled nalezených podobností. Výsledek kontroly plagiátů (přehled nalezených podobností) bývá doručen zpravidla do 24 hodin.

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Provádíme komplexní jazykovou (gramatickou), stylistickou a typografickou korekturu bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních, absolventských či jiných závěrečných prací.

V rámci jazykové (gramatické) korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a korekci gramatických chyb, na kontrolu a korekci pravopisných chyb včetně kontroly a korekci překlepů. 

V rámci stylistické korektury zaměřujeme pozornost na kontrolu a korekci stavby věty, větných celků, správného slovosledu (v případě potřeby je upravována volba a pořadí slov ve větě), nevhodných formulací, celkové návaznosti a soudržnosti textu. Jedná se tedy o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova. 

V rámci typografické korektury zaměřujeme pozornost na typografickou stránku v textu písemné práce, jedná se např. o kontrolu a korekci tvarů vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů (čas, data, procenta a měrné jednotky), uvozovek, pomlček, spojovníků a dalších znaků, na náležitý počet mezer apod. 

Pokud během kontroly a opravy gramatiky v textu Vaší písemné práce narazíme na nějaké nejasnosti či nevhodné formulace, budeme Vás kontaktovat a společně pak tyto nejasnosti či nevhodné formulace doladíme a opravíme.

Jazykovou (gramatickou), stylistickou a typografickou korekturu závěrečných prací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize  Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a korekci správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznamu použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů (články v časopise, internetové zdroje, zákony či vyhlášky apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Korekturu bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize  Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Křížová kontrola citací v textu práce se seznamem bibliografických citací

Pozornost zaměřujeme na tzv. křížovou kontrolu, tj. zda jsou všechny uváděné odkazy na citace (resp. citované zdroje) použité v textu práce uvedeny i v seznamu bibliografických citací.

Mnohdy se stává, že v textu práce je odkaz na citaci (resp. citovaný zdroj), avšak již chybí v seznamu bibliografických citací. Když na tuto skutečnost narazíme, chybějící odkaz na citaci dohledáme a do seznamu bibliografických citací dle citační normy ČSN ISO 690 nebo dle APA doplníme. Pokud se nám chybějící odkaz na citaci nepodaří nalézt, bude Vám po kontrole případný výčet chybějících zdrojů zaslán k jejich upřesnění.

Křížovou kontrolu citací v textu práce se seznamem bibliografických citací provádíme formou sledování změn v MS Wordu (pomocí funkce Revize – Sledovat změny), a tudíž uvidíte veškeré provedené změny a úpravy ve Vaší práci.

Zpracování proslovu k prezentaci

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové či jiné písemné práce je povětšinou i „proslov“ k připravené prezentaci. Pokud Vám jeho tvorba a stylizace činí potíže, rádi Vám jej vytvoříme. 

Proslov je komentář k jednotlivým slidům prezentace obhajoby Vaší písemné práce a mělo by v něm být zahrnuto vše zásadní, co potřebujete sdělit komisi. Při přípravě proslovu nevycházíme pouze z jednotlivých slidů, ale pracujeme s celou prací tak, aby komentáře k prezentaci byly profesionální, dávaly smysl a byly autentické.

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov

Součástí většiny závěrečných písemných prací je i cizojazyčná verze abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt / anotaci / resumé i klíčová slova do anglického, případně i do německého jazyka.

Tisk a vazba práce

Tisk a vazba bakalářské, diplomové, disertační či jiné písemné práce nepochybně patří k finálním krokům po naformátování a korektuře. Nabízíme Vám černobílý i barevný tisk a různé druhy vazby. Desky jsou vyráběny v několika barevných kombinacích a je použita taková technologie vazby, která umožňuje případnou pozdější výměnu listů. Je možno vybrat si z několika barev desek (černá, šedá, bordó, modrá, zelená) i písma (stříbrná, zlatá). Další doplňkové služby jsou uvedeny v ceníku.

Vaši práci necháme u kolegy v tiskárně vytisknout, svázat, vypálit na CD a nejpozději do 3–4 dnů je práce odeslána na Vámi uvedenou adresu.