Poděkování v bakalářské/diplomové práci

Poděkování zpravidla bývá součástí bakalářské/diplomové práce. Jedná se o základní zdvořilostní vyjádření. Jelikož není povinnou součástí, je zcela na autorovi, zda jej do práce zařadí či nikoliv.

Náš tip: Poděkování za Vás nenapíšeme, avšak můžeme Vám pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

V krátkém odstavci (zpravidla o 2–6 řádcích) může autor bakalářské/diplomové práce poděkovat všem osobám, bez jejichž podpory a pomoci by práce nemohla vzniknout. Může tak poděkovat vedoucímu bakalářské/diplomové práce, konzultantům, respondentům, rodině a přátelům, případně i dalším osobám, které mu poskytly podklady a rady nebo jej nějakým způsobem inspirovaly. Jména osob, která se v poděkování uvádí, jsou vždy s plným výčtem všech titulů.

Dle současných norem se poděkování uvádí za titulní list a za čestné prohlášení bakalářské/diplomové práce a je mu vymezena celá strana (viz následující obrázek).

podekovani v bakalarske praci 01

Ihned za poděkováním se vkládá konec strany (např. pomocí klávesové zkratky CTRL+Enter). Zpravidla za poděkováním následuje další strana s anotací či abstraktem (viz následující obrázek).

podekovani v bakalarske praci 02

V rámci formální úpravy má poděkování jednoduchý nadpis „Poděkování“. Tento nadpis však není součástí automatického generovaného obsahu práce. Nadpis „poděkování“ je zpravidla tučný text s písmem např. o 2 nebo 4 body větším, než je normální text práce. Stejně jako samotný text bakalářské/diplomové práce je i poděkování napsáno s řádkováním 1,5 řádku. Po nadpisu „poděkování“ následuje odstavec o 2–6 řádcích souvislého textu, nejlépe zarovnaného do bloku (viz následující obrázek).

podekovani v bakalarske praci 03

Poděkování společně s titulním listem, čestným prohlášením, anotací či abstraktem a obsahem mají číslování skryté, jedná se o tzv. neviditelné číslování stránek, ale přitom se tyto stránky započítávají.

 

Níže uvádíme několik příkladů poděkování:

Rád(a) bych touto cestou vyjádřil(a) poděkování <jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce> za jeho cenné rady, doporučení a trpělivost při vedení mé bakalářské/diplomové práce. Taktéž bych chtěl(a) poděkovat <jméno konzultanta> za vstřícnost, ochotu a pomoc při získání potřebných informací a podkladů.

Rád(a) bych touto cestou poděkoval(a) <jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce> za odborné vedení, podnětné a cenné rady a zapůjčenou literaturu. Poděkování patří i všem respondentům, kteří se trpělivě podíleli na empirickém šetření.

Tímto bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé bakalářské/diplomové práce <jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce> za všestrannou pomoc, množství cenných a inspirativních rad, podnětů, doporučení, připomínek a zároveň za velkou trpělivost s obdivuhodnou ochotou při konzultacích poskytnutých ke zpracování této práce.

Nejdříve bych rád(a) poděkoval(a) vedoucí mé bakalářské/diplomové práce <jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce> za podnětné rady a odbornou pomoc, kterou mi poskytovala při zpracovávání mé bakalářské práce a za čas, který mi věnovala. Současně bych chtěl(a) poděkovat všem respondentům, kteří mně poskytli rozhovory za účelem zpracování jejich životních příběhů. Ráda bych poděkovala také své rodině a všem přátelům, kteří mě při vytváření této práce podpořili, a bez jejichž pomoci by nebylo možné práci dokončit.

Děkuji vedoucímu bakalářské/diplomové práce <jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce> za podnětné rady, metodickou a odbornou pomoc při zpracování mé práce.

Rád(a) bych zde poděkoval(a) vedoucímu bakalářské/diplomové práce <jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce> za jeho podnětné rady a čas, který mi věnoval při řešení dané problematiky. V neposlední řadě také děkuji všem respondentům, kteří mi poskytli potřebné informace pro zdárné dopracování mé práce.

Na tomto místě bych chtěl(a) poděkovat vedoucí bakalářské/diplomové práce <jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce> za odborné vedení práce a za podporu a trpělivost při jejím vytváření. Děkuji také <jméno konzultanta> za poskytnutí literatury a dalších podkladů a materiálů k tomuto tématu se vztahujících, možnost konzultací a osobních setkání za účelem diskuse o řešeném problému. Mé poděkování patří také všem respondentům, kteří mi věnovali svůj čas a dovolili nahlédnout do jejich osobních životů a zkušeností.

Na tomto místě bych chtěl(a) poděkovat <jméno vedoucí bakalářské/diplomové práce> za odborné vedení mé práce, za její čas, cenné poznámky a připomínky, a také za možnost častých osobních konzultací. Dále bych tímto chtěl(a) vyjádřit poděkování všem respondentům, za jejich přínos pro výzkumnou část této bakalářské/diplomové práce. V neposlední řadě patří obrovské poděkování mé rodině, bez které bych tuto práci nemohl(a) dokončit.

Za odborné vedení mé bakalářské/diplomové práce, velkou míru trpělivosti a ochoty, rychlost, lidský přístup a také za cenné a velmi podnětné rady při zpracovávání práce děkuji vedoucímu práce <jméno vedoucího bakalářské/diplomové práce>.