Rady a návody

Rady a návody

Závěrečné formátování písemné práce (bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce) vyžaduje jednak zkušenost s prací s příslušným textovým editorem, resp. textovým procesorem, jednak znalost typografických pravidel.

Každá písemná práce se skládá ze dvou základních částí – obsahové a formální. Část obsahová obsahuje informace, kvůli kterým autor práci napsal. Částí formální se pak rozumí úprava obsahové části tak, aby usnadnila čtenáři orientaci v textu. Pro obě části platí pravidla, která autor musí respektovat a dodržovat. Při zpracování textu je důležité věnovat pozornost jak obsahu, tak následné formální úpravě.

Při formátování závěrečných prací je nutné dodržovat metodické pokyny (směrnici) dané konkrétní školou, nicméně se vždy vychází z obecně platných typografických pravidel. Pomůžeme Vám se v nich trochu orientovat a přinášíme Vám návody a tipy, jak na závěrečné formátování písemné práce (platí shodně pro bakalářské, diplomové, disertační, absolventské i rigorózní práce). Ukážeme Vám, na co si dávat pozor, upozorníme na pravidla, která je třeba dodržet, a poradíme, jak formálně zpracovávat jednotlivé části textu.

Náš tip: Pokud chcete mít jistotu, že máte formátování písemné práce opravdu v pořádku a že bude odpovídat požadavkům Vaší školy, objednejte si u nás službu formátování písemné práce. Rádi Vám pomůžeme a Vaši práci naformátujeme za Vás.

Níže uvedené rady a návody je však třeba chápat jen jako obecné. Zásad zpracování různých textů je tolik, že zde není možné uvést veškeré podrobnosti.

Formální úprava písemné práce

Důležitou součástí každé písemné práce je její závěrečná úprava neboli formátování. Formátování textu jednoduše řečeno znamená rozčlenění textu do logických celků, sjednocení stylu a vzhledu textu a zpřehlednění celé práce.

Nastavení okrajů v MS Wordu

Standardně má MS Word přednastaveny výchozí okraje stránky (okraje kolem celé stránky o velikosti 2,5 cm). Avšak jednotlivé vysoké školy/univerzity mají vlastní požadavky na velikost okrajů. Tyto požadavky jsou uvedeny v jejich metodických pokynech/směrnicích.

Číslování stránek v MS Wordu

Nastavit číslování stránek v celém dokumentu zvládne téměř každý. Avšak správně nastavit číslování stránek např. až od čtvrté, páté či šesté stránky může být již pro mnohé oříškem. Při správném nastavení se však není potřeba ničeho obávat. Postačí postupovat podle následujícího návodu.

Jak napsat úvod bakalářské/diplomové práce

Začínáte s psaním své bakalářské/diplomové práce? Předpokládejme, že už máte vybrané téma, jste domluvení se svým vedoucím práce, shromáždili jste si veškerou dostupnou literaturu ke svému tématu a již máte představu o tom, jak téma uchopíte, neboli o čem a jak vlastně budete psát.

Netisknutelné znaky v MS Wordu

Netisknutelné znaky nejsou ve standardním zobrazení vidět, a ani se netisknou. Mají však zásadní význam pro celkový vzhled písemné práce, jelikož ovlivňují její formální úpravu.

Jak na poznámky pod čarou v MS Wordu

Poznámky pod čarou slouží jako zdatný pomocník pro zlepšení celkové orientace v textu. Pomocí nich se ve většině případů doplňují vysvětlivky k jednotlivým slovům nebo celým větám. Dají se ale použít i ve spojitosti s různými citacemi a vlastně se vším, co autor textu uzná za vhodné.

Poděkování v bakalářské/diplomové práci

Poděkování zpravidla bývá součástí bakalářské/diplomové práce. Jedná se o základní zdvořilostní vyjádření. Jelikož není povinnou součástí, je zcela na autorovi, zda jej do práce zařadí či nikoliv.

Anotace bakalářské/diplomové práce

Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete. Zpravidla je tvořena několika větami (6 až 10 řádků), pro které je vyhrazena celá jedna strana.